Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2020

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
    do projektu ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej (UC45) oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partach politycznych
    do projektu ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Lipiec 2020

Uwagi ZPP

    Nowa struktura wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych
    do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe Druk nr 458
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynku w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (UD91).
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
    do Informacji Rządu Rzeczypospolitej polskiej o działaniach podejmowanych w 2019 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Druk nr 464).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    do projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-coV-2 (druk senacki nr 147).
    do poselskiego projektu ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz zniesienia przywilejów finansowych (EW-020-200/20).
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (EW-020-186/20).
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czerwiec 2020

Uwagi ZPP

    do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk 151).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.