Opinie i uwagi ZPP

Luty 2021

Uwagi ZPP

    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Styczeń 2021

Uwagi ZPP

    do uwag resortu do projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 286, Senat X kadencji).
    do stanowiska resortu w sprawie pakietu 14 projektów rozporządzeń, realizujących zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo budowlane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz niektórych innych ustaw.
    do Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
    do projektu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
    do - Prezentacja Zasady zapewniające domyślność cyfrową procedur i usług.
    do pakietu 14 projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, realizujących zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo budowlane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
    do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
    dotyczące przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem COVID-19 pracownikom medycznym zatrudnionym w SOR, lzbach Przyjęć i Zespołach Ratownictwa Medycznego.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności.
    do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Grudzień 2020

Uwagi ZPP

    do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030”.
    do ustawy prawo ochrony środowiska.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
    do dokumentu pod nazwą „Edukacja dla wszystkich”.