Opinie i uwagi ZPP

Luty 2020

Uwagi ZPP

    do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW-020-79/20).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (EW-020-79/20).
    w sprawie oceny realizacji polityki repatriacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 31)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (UD53)
    w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 33)

Styczeń 2020

Uwagi ZPP

    w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
    w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie województwa, w celu powołania wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania.
    w sprawie działań podejmowanych przez powiaty na rzecz poprawy jakości powietrza
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
    do autopoprawki (druk nr 112-A) do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112)
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (EW- 020-39/19.)
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (UD 32).
    do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 61).
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
    do projektu ustawy Karta Praw Podatnika.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87).

Grudzień 2019

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.