Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2021

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (nr UC 65).
    do projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
    do założeń projektu „Cyfrowa gmina”.
    do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.
    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 331, Senat X kadencji)
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.
    do Projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.
    do stanowiska resortu w sprawie projektu ustawy o gatunkach obcych.
    do projektu kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.
    do rozpatrywanej ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
    do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
    do projektu ustawy o gatunkach obcych.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
    do projektu wytycznych z obszaru realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
    do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (UC70).
    do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami – proponowanego nowego przepisu w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, czyli art. 3 ust. 2aa.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Luty 2021

Uwagi ZPP

    w sprawie przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.
    do stanowiska resortu w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
    do Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.