Aktualności

15 lipca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

13 lipca br. obradował Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Podczas posiedzenia przedstawiciele strony samorządowej pozytywnie zaopiniowali następujące akty prawne:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Nr 134).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniający rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.