Aktualności

18 kwietnia 2017

Jak organizować opiekę nad dziećmi do lat 3. Bezpłatne szkolenia w makroregionie północno-zachodnim

Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w projekcie SZANSA NA ROZWÓJ - Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3 w makroregionie północno-zachodnim.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.1. Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Liderem projektu jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy oraz Europejskie Stowarzyszenie „SZANSA.

Grupę docelową stanowią przedstawiciele władz samorządu gminnego i pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin makroregionu północno-zachodniego, na terenie których mieszka 5 tysięcy i więcej ludności i w których nie funkcjonują instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 i nie zgłaszają takiego zapotrzebowania.

Makroregion północno-zachodni obejmuje następujące województwa:

  • lubuskie,
  • wielkopolskie,
  • zachodniopomorskie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie

W ramach projektu odbywają się szkolenia. Są one prowadzone są w grupach około 14 osobowych, przez 3 dni (26 godzin). Każde szkolenie zakończone jest egzaminem w postaci testu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat z udziału w szkoleniu.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje pięć poniższych modułów

  • Moduł I – Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie,
  • Moduł II - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Moduł III - Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Moduł IV - Współpraca publiczno‐prywatna,
  • Moduł V - Zarządzanie inwestycją .

Dodatkowo uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie specyfiki opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych oraz standardów jakości pracy i odpowiedzialności prawnej opiekunów.

Podniesione zostaną również kompetencje zawodowe urzędników, przydatne w tworzeniu warunków umożliwiających implementację i realizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w szczególności: komunikacja transformująca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, przekraczanie barier związanych z wielokulturowością, zarządzanie czasem oraz umiejętność określania stopnia ryzyka w zarządzaniu inwestycją.

Więcej informacji o inicjatywie znajduje się tutaj.