Aktualności

21 kwietnia 2017

Porozumienie na rzecz promowania i stosowania dobrych praktyk w zamówieniach teleinformatycznych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich podpisały porozumienie o działaniu na rzecz promowania i stosowania dobrych praktyk w zamówieniach teleinformatycznych sektora samorządowego.

Strony postanowiły podjąć wspólne działania polegające na upowszechnianiu stosowania dobrych praktyk w zamówieniach publicznych kierowanych do sektora teleinformatycznego.

Podstawowym celem podejmowanych działań będzie:

  • dążenie do lepszego dopasowania szeroko rozumianej oferty sektora teleinformatycznego do potrzeb administracji samorządowej,
  • przygotowanie wzorów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z dobrymi praktykami opracowanymi w tym zakresie,
  • przygotowanie wzorów umów tak, by określały jasno i w sposób nie budzący wątpliwości zarówno prawa oraz obowiązki stron umowy, jak i wszelkie inne postanowienia rozstrzygające o treści umowy,
  • ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego sporządzania dokumentacji przetargowej.

Zamierzenia te będą osiągane poprzez publikację informacji na temat interesujących wdrożeń systemów teleinformatycznych w Dzienniku Warto Wiedzieć oraz biuletynie PIIT Info. Zagadnienia będą też prezentowane na wykładach, warsztatach i seminariach organizowanych w ramach regularnych spotkań organizowanych dla członków Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich.

Zgodnie z porozumieniem dokonywana będzie także okresowa weryfikacja osiągniętych. Będzie ona uwzględniać uzyskane wyniki i zmieniające się potrzeby sygnatariuszy porozumienia.