Aktualności

21 maja 2018

Zdrowie i polityka społeczna w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w maju

fotolia.pl

12 projektów ustaw i rozporządzeń było przedmiotem obrad majowego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Z porządku obrad na wniosek projektodawców zdjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, z uwagi na trwające konsultacje społeczne i liczne uwagi, które już do projektu wpłynęły.

Zespół uzgodnił:

  • Projekt dokumentu pn. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016-2017;
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej;
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu;

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030.Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność został zaopiniowany pozytywnie z uwagę dotyczącą brak wskazania kosztów wdrożenia polityki. W ocenie projektodawców zadania wskazane w polityce mogą być zrealizowane w ramach posiadanych środków i wymagają tylko zmiany podejścia do realizacji zadań, co przedstawicielom strony samorządowej wydawało się nieprawdopodobne.

Dalsze część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.