Aktualności

18 czerwca 2018

Finanse publiczne w czerwcu w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

fotolia.pl

15 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST.

Zespół uzgodnił:

  • projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego;
  • projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach;
  • projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych (z zastrzeżeniem związanym z ewentualnymi kosztami po stronie samorządów, związanymi z synchronizacją funkcjonujących w samorządach systemów informatycznych);
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (z tym zastrzeżeniem, iż co do wniosków zgłaszanych przez kilka powiatów, w zakresie przyporządkowania ich do zarządzających obszarami resort wskazał, że co do zasady przychyla się do ich uwzględnienia, niemniej jednak będą prowadzone już bezpośrednio z tymi jednostkami dodatkowe rozmowy);
  • projekty 14 rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia spółkom zarządzającym SSE udzielania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu;

Odnośnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych, ponieważ został przesłany dzień przed posiedzeniem, Zespół wysłuchał projektodawców. O trybie opiniowania zdecyduje Komisji Wspólna.

W sprawach różnych wrócił temat udziału jednostek samorządu w podatku VAT. Uzgodniono, że  w tym zakresie odbędzie się dyskusja na kolejnym posiedzeniu lub na dodatkowym zespole roboczym z ekspertami do spraw podatku VAT w Ministerstwie Finansów.