Aktualności

22 kwietnia 2017

Echa z kwietniowego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

18 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. Zespół pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projektodawcy uwzględnili część uwag zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu Zespołu przez stronę samorządową.

Uzgodniono również projekt rozporządzenia w sprawie agencji zatrudnienia, z tym zastrzeżeniem, że projektodawcy przekażą przed KWRiST informację, jakie stanowisko w sprawie projektu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw, z którego wynika podstawa do wydania rozporządzenia, zajął Senat.  Przy okazji tego tematu Strona samorządowa zgłosiła wniosek o przekazanie na kolejnym posiedzeniu Zespołu informacji o planowanych zmianach w strukturze i funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia oraz ich skutkach dla jednostek samorządu terytorialnego.

Pozytywnie zaopiniowano również projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz kolejny już projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa (projekt w trakcie konsultacji międzyresortowych) uzgodniono, że projektodawcy zwrócą się z wnioskiem do Komisji Wspólnej o upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej.

Z porządku obrad zdjęto projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uwagi na nieobecność przedstawiciela strony rządowej odpowiedzialnego za przedstawienie projektu.

W sprawach różnych Strona samorządowa zwróciła się o wpisanie w porządek obrad kolejnego posiedzenia przedstawienia informacji o stanie prac nad projektem ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia oraz ponownie o poruszenie tematu zmiany przepisów w sprawie wydawania kart zgonu oraz dyżurów aptek.