Aktualności

22 grudnia 2018

Wieści z grudniowego posiedzenia Zarządu ZPP

Przygotowanie do Zgromadzenia Ogólnego oraz bieżące problemy powiatów - to kwestie poruszone podczas pierwszego po wyborach samorządowych stacjonarnego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie odbyło się 20 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP.

Po przyjęciu porządku obrad, członkowie Zarządu zapoznali się działalnością Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. Przyjęli też protokoły z posiedzeń Zarządu Nr 9/18, Nr 10@/18, Nr 11/18 i 12@/18 oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń.

17 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne ZPP o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

Aktualnie odbywają się posiedzenia konwentów powiatów w poszczególnych województwach. Wybierane są osoby, które przez najbliższą kadencję będą pełniły funkcje ich przewodniczących. Natomiast w styczniu delegaci wybiorą nowy skład Zarządu ZPP oraz Komisji Rewizyjnej. Dlatego uczestnicy posiedzenia Zarządu omówili kwestie rozkładu mandatów z podziałem na komitety wynikające z wyborów. Przewagę mają komitety lokalne.

- Przez wszystkie lata funkcjonowania Związku Powiatów Polskich udaje się nam zachować obiektywną strukturę jego organów – podawał Ludwik Węgrzyn.

Podczas posiedzenia podniesiono wiele aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem powiatów. Między innymi omawiano kwestie zmian w realizowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, podwyżki cen energii, czy organizację roku szkolnego 2019/2020 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wskazano ponadto na problemy z funkcjonowaniem inspektoratów nadzoru budowlanego, a w tym kwestie niskich wynagrodzeń osób zatrudnionych w inspektoratach, które powodują, że wykwalifikowani pracownicy odchodzą.

 – Mimo odzespolenia powiatowych inspektoratów budowlanych, pracownicy tych urzędów zwracają się do Związku Powiatów Polskich z prośbą o pomoc. W dalszym ciągu czują się administracją powiatową – mówił Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP.

Dyskutowano także na temat przepadku pojazdów na rzecz powiatów i obowiązku zapłaty OC. Po przejściu pojazdów na własność powiatów koszty ubezpieczenia musi pokrywać powiat. Często samochody są już bardzo zniszczone i nie nadają się do użytku.

Zastanawiano się nad tym, jak przyspieszyć wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. Uprawnienia w tym zakresie od tego roku powiadają Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W najważniejszych sprawach Zarząd będzie podejmował stanowiska i przedstawiał je we właściwym adresatom

Kolejne stacjonarne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 stycznia 2019 r.