Aktualności

20 lutego 2019

Lutowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

fotolia.pl

13 lutego 2019 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz osób związanych z KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych na, które składały się: kwestia środków finansowych na gabinety stomatologiczne oraz kwestia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu dentobusów w tym punkcie omówiono głównie raporty z wykonania niniejszych programów.

Zespół pochylił się również na wnioskiem Związku Powiatów Polskich w kwestii decyzji ZUS w odniesieniu do podmiotów leczniczych. ZPP zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Zmiana przepisów poprawiłaby sytuację podmiotów leczniczych, należących do sektora finansów publicznych. Przedstawiciel MRPiPS stwierdził, że abolicja to wielka rzadkość w systemie ubezpieczeń, głównie związana z restrukturyzacją. Kontrole szpitali przez wiele lat nie wykazywały nieprawidłowości, a kolejna kontrola o tym samym zakresie wykazała je i pociągnęła za sobą konieczność zapłaty składek wiele lat wstecz. Teraz szpitale są w trudnej sytuacji- gdyby wiedziały wcześniej o konieczności uiszczania składek, inaczej wyglądałyby ich rozmowy np. z Ministerstwem Zdrowia. Szpitale są jednostkami sektora finansów publicznych i teraz mają ogromne problemy finansowe, ponieważ kilka lat temu zaufały kontrolerom ZUS.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich wniósł o przekazanie stanu prac nad ustawą o diagnostyce laboratoryjnej oraz podniósł kwestię powrotu do rozwiązania umożliwiającego współfinansowanie przez NFZ samorządowych programów zdrowotnych.

Przedmiotem obrad były: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii- wszystkie wymienione projekty otrzymały opinie pozytywną Zespołu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.