Aktualności

21 lutego 2019

Wieści z zespołu edukacji KWRiST

fotolia.pl

Ostatnie posiedzenie zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 19 lutego, zostało zdominowane przez dyskusję o finansowaniu wydatków oświatowych.

Nabór do szkół artystycznych

Jako pierwszy omawiany był projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. W dużej mierze powtórzono w nim przepisy dotychczasowego rozporządzenia, a zmiany dotyczą limitów wiekowych w niektórych typach szkół artystycznych oraz załączników do dokumentacji i zakresu egzaminów. Projekt uzyskał opinie pozytywną. Z tym, że przedstawiciel Związku Miast Polskich zgłosił uwagę, by na jednym z kolejnych posiedzeń zespołu ustalić specjalność lekarzy, którzy mają kompetencje do wykonywania badań kandydatów do szkół artystycznych.

Pomoc materialna dla uczniów

Drugim omawianym był projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania dotacji. Od bieżącego roku ma zmienić się algorytm liczenia dotacji dla gmin na pomoc materialną dla uczniów. Wskaźnik liczby osób, którym przyznano zasiłki, zastąpiony zostanie liczbą uczniów, którym przyznano stypendium socjalne w roku poprzednim. W opinii MEN, uzależnienie wysokości dotacji od liczby uczniów, którym przyznano takie stypendium w poprzednim roku ma przywrócić zaangażowanie samorządów w pomoc dla uczniów, która ostatnio - zdaniem MEN - zmalała. Opinia zespołu była pozytywna, choć przedstawiciel ZMP apelował o skrócenie terminu wypłaty gminom dotacji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.