Aktualności

28 lutego 2019

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

fotolia.pl

25 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku posiedzenia omówiono projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zdaniem Strony Samorządowej wprowadzenie obowiązku najczęściej „ręcznego” wypełniania rozbudowanych (w niektórych elementach nadmiarowo) formularzy przez przenoszenie danych z innych dokumentów elektronicznych lub papierowych będzie tak dla inwestorów jak i dla administracji samorządowej niewątpliwym dodatkowym obciążeniem. Jednocześnie Strona Samorządowa podkreśliła, że postulowana od wielu lat automatyzacja procesów przesyłania ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w obszarze całej administracji publicznej, bazująca na standardach metadanych dla administracji, pozwoliłaby na uniknięcie omawianych problemów w tej i wielu innych podobnych sytuacjach obecnie i w przyszłości.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele MSWiA omówili projekt Oceny funkcjonowania (OSR ex-post) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (MSWiA). Strona samorządowa zaznaczyła, że oczekuje na sukcesywne przygotowywanie i poddawanie opiniowaniu przez zespoły KWRiST postulowanych zmian prawnych i informatycznych w systemie obsługi USC.

CEPIK – co dalej?

Wskutek pisma skierowanego do Przewodniczących Zespołu przez Związek Powiatów Polskich, strona rządowa zaprezentowała plany dot. dalszego rozwoju systemu CEPIK.

Wiceminister Karol Okoński poinformował, że w drugiej połowie marca najprawdopodobniej odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu CEPIK 2.0, na którym powinny być przedstawione zakładane do osiągnięcia cele, sposoby ich zrealizowania oraz informacje potrzebne do oceny skali ryzyk związanych z projektem likwidacji obowiązku posiadania prawa jazdy przez kierowców, które ma wejść w życie w tym roku, przed wyborami parlamentarnymi. Trwa uzgadnianie z resortami założeń i zakresu niezbędnych przepisów w tym zakresie (odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury). Resort Cyfryzacji na koniec lutego dostarczy do Ministerstwa Infrastruktury konieczną dokumentację, która opisze procesy, by zaimplementować zmiany po stronie wszystkich interesariuszy. Ten materiał ma być podstawą dla Ministerstwa Infrastruktury do planowania niezbędnych zmian legislacyjnych. Jak poinformował Minister Okoński, odbyły się już spotkania konsultacyjne z PWPW i UM m.st. W-wy w tej sprawie. W następnym kroku zostanie ustalony harmonogram prac informatycznych i legislacyjnych oraz testów stworzonych rozwiązań.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.