Realizowane projekty

22 kwietnia 2019

System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP

Celem projektu jest wdrożenie, przetestowanie oraz udostępnienie w domenie stat.gov.pl powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych w postaci systemu bazodanowego, a także przeprowadzenie działań upowszechniających w postaci szkoleń dla przedstawicieli 617 JST w Polsce.

Zadania planowane do realizacji przez ZPP w projekcie to:

  • udział w budowie narzędzia informatycznego: opracowanie i udostępnienie on-line bazodanowego systemu monitorowania usług publicznych oraz zasilenie go danymi (monitorowanie, prezentacja, porównywanie danych, raportowanie, moduł),
  • opracowanie wskaźników dla 3 obszarów usług publicznych: edukacja, pomoc społeczna i wspieranie rodzin oraz kultura i rekreacja,
  • opracowanie podręcznika opisującego metodę pracy z systemem,
  • przeprowadzenie działań upowszechniających z udziałem JST w charakterze szkoleń,
  • uczestnictwo w bieżącym uzgadnianiu prac w zakresie wymaganym przez lidera projektu,
  • popularyzacja systemu monitorowania usług publicznych.

Grupami docelowymi opracowywanego systemu będą: przedsiębiorcy; instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące nadzór nad wypełnianiem tych zadań; instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny interwencji publicznej; społeczeństwo; instytucje pozarządowe i środowiska naukowe.

Projekt realizowany będzie w następującym partnerstwie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny,  Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.

Wdrażanie projektu potrwa od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2023 roku.

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.