Aktualności

1 sierpnia 2019

Ogólnopolskie Forum Powiatowych Zarządców Dróg, 12 września 2019 r., Warszawa

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne Ogólnopolskie Forum Powiatowych Zarządców Dróg, które odbędzie się 12 września 2019 roku w Centrum Konferencyjnym WEST GATE w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92.

Podczas tego wydarzenia uczestniczy pozyskają wiedzę na temat regulacji stosunków własnościowych gruntów w świetle art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w odniesieniu do dróg powiatowych. Ponadto zapoznani zostaną z narzędziami prawnymi zapewniającymi zarządcom dróg skuteczną egzekucję usuwania z pasów drogowych infrastruktury technicznej kolidującej z remontem, przebudową lub budową drogi oraz innych naruszeń przepisów. Dowiedzą się także o tym jak zmiany w Prawie wodnym mogą mieć wpływ na zadania powiatowych zarządów dróg. Nie zabraknie także wątku dotyczącego kwestii uproszczenia procedur uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych dla dróg powiatowych, a także uzyskiwania zezwoleń na wycinanie drzew z istniejących pasów drogowych.

Prelegentami będą:

 • Dominik Bońkowski
  Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz zamówieniach publicznych. Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. publicznego transportu zbiorowego, dróg publicznych i gospodarki odpadami. Prowadzi kompleksową obsługę prawną zamówień publicznych jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców sektorowych. Prowadzi liczne procesy sądowe o charakterze cywilnym i gospodarczym, a także zajmuje się stałą obsługą przedsiębiorców. Pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy.
   
 • Grzegorz Kubalski
  Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z ZPP. Z ramienia tej korporacji samorządowej uczestniczy w pracach legislacyjnych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w parlamencie. Ekspert i trener na licznych szkoleniach dla samorządu terytorialnego, w szczególności  dotyczących rozwoju instytucjonalnego, finansów, zarządzania jakością, prawa samorzą-dowego. Autor wielu artykułów dotyczących aspektów prawnych, finansowych i zarządczych w samorządzie.
   
 • Bernadeta Skóbel
  Radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie finansów, ustroju i zadań samorządu terytorialnego. Autorka wielu opinii prawnych i analiz w obszarze administracji publicznej – na potrzeby procesu legislacyjnego oraz działalności doradczej i edukacyjnej Związku Powiatów Polskich. Stały ekspert Zespołów tematycznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach kierowanych do pracowników sektora publicznego.
   
 • Bartłomiej Zydel
  Prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl). W ramach pełnionych funkcji autor artykułów, opinii, uwag. Reprezentuje ZPP w pracach parlamentarnych oraz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inwestycjami, infrastrukturą, energetyką, ochroną środowiska. Nieobca jest mu także problematyka ustroju administracji publicznej, w szczególności ustroju samorządu terytorialnego.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 5 września br.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Dziennik Warto Wiedzieć.

Więcej szczegółów w załączonym pliku.


Załączniki