Aktualności

10 stycznia 2020

Wybrane aspekty funkcjonowania przewodniczącego rady. Bezpłatna publikacja ZPP

Związek Powiatów Polskich już od przeszło dwudziestu lat działa na rzecz powiatów i miast na prawach powiatów. Obok szeroko zakrojonego reprezentowania interesów powiatów w toku prac legislacyjnych – zarówno w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak również parlamentu, Związek prowadzi działalność doradczo-edukacyjną. Do tej pory zarówno organizowane szkolenia, jak i wydawane publikacje były dedykowane przede wszystkim różnym grupom urzędników samorządowych – zwłaszcza tym realizującym bardzo specjalistyczne zadania.

W mijającym właśnie roku podjęto decyzję o intensyfikacji działań dedykowanych radnym. Dla dobrego działania powiatu potrzebny jest bowiem nie tylko wysoki poziom kompetencji zarządu i urzędników, ale również sprawne działanie organu stanowiącego. Aby wspomóc przewodniczących rad powiatów na wiosnę zostało zorganizowane przez Związek pierwsze Forum Przewodniczących, natomiast obecnie oddajemy publikację przedstawiającą wybrane elementy działania przewodniczącego.

Nie rości sobie ona prawa do poruszenia wszystkich możliwych zagadnień. Poszczególne rozdziały zostały napisane przez ekspertów zatrudnionych w biurze Związku Powiatów Polskich i prezentują ich spojrzenie na zarysowaną w tytułach rozdziałów tematykę. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zainteresuje Państwa, a zawarte w niej wątki będą dla Państwa pomocą i inspiracją w pełnieniu odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji przewodniczącego rady powiatu.


Załączniki