Informacja o wynikach zamówienia na świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu

Wyniki zapytania w trybie zasady konkurencyjności na zamówienie „Świadczenie usług Eksperta z obszaru drogownictwa i transportu w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowania pozostało nierozstrzygnięte. Wpłynęła jedna oferta, niemniej jednak Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu. Przyczyną wykluczenia było złożenie oferty na cenę przekraczającą maksymalną kwotą jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.