Aktualności

25 czerwca 2020

Sukces ZPP. Prawo ochrony środowiska - abolicja dla powiatów i miast na prawach powiatu

Dzięki intensywnym staraniom Związku Powiatów Polskich w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086; dalej: „ustawa o dopłatach”), czyli w tzw. „Tarczy 4.0” znalazły się przepisy wydłużające termin z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 2087 z późń. zm.), czyli termin określający czas na przekazanie przez zarządców dróg danych dot. dróg głównych w ramach wykonania postanowienia art. 117a ust. 1 ustawy z dnia  – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) albo informacji o braku dróg głównych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 117a ust. 4 Prawa ochrony środowiska. Termin ten został wydłużony z 31 stycznia 2020 r. na 31 lipca 2020 roku – z mocą wsteczną od 14 listopada 2019 r., czyli wejścia w życie ustawy określającej termin styczniowy.

W konsekwencji istotnie wpływa to na kary z tytułu opóźnienia w przekazaniu informacji, które to wynoszą 1000 złotych za każdy dzień opóźnienia – jest to de facto abolicja. 


Załączniki