Aktualności

21 lipca 2020

Echa z lipcowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

17 lipca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusję – standardowo już – zdominował szereg spraw różnych. Tym razem dotyczyły one sygnalizowanych przez Związek Powiatów Polskich koniecznych do wprowadzenia zmian w Funduszu Dróg Samorządowych oraz formularza raportu o stanie zapewniania dostępności. Z „twardych” projektów Zespół zaopiniował m.in. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.

Fundusz Dróg Samorządowych do dopracowania

Pierwszy wątek podnoszony przez ZPP dotyczył konieczności zmiany sposobu wyznaczania zamożności danej jednostki na potrzeby ustalania maksymalnej wysokości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dziś bowiem uwzględnia się w tym celu „dochody własne”, w skład których wchodzą np. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Stąd też bardziej miarodajne byłoby odwoływanie się w art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych do „dochodów podatkowych”. Minister Marcin Horała, Współprzewodniczący Zespołu, stwierdził, że uwagi są cenne, lecz potrzebne jest oficjalne poparcie ze strony wszystkich korporacji samorządowych. Już w toku dyskusji udało się uzyskać wstępne, acz zdecydowane poparcie ze strony Związku Miast Polskich.

Drugi wątek związany był z koniecznością dostosowania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do sytuacji epidemicznej. Chodziło w szczególności o niewymaganie przez poszczególnych wojewodów decyzji ws. pozwolenia na budowę/decyzji ZRiD/skutecznego zgłoszenia na etapie składania wniosku. Apel ZPP poparł w pełni Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Dyr. Beata Leszczyńska z Departamentu Dróg Publicznych w resorcie infrastruktury zaznaczyła, że większość wojewodów zrezygnowała z wymagania decyzji budowlanych (późniejsza weryfikacja ogłoszeń o naborach wniosków, dokonana przez Biuro ZPP – ze względu na to, że Ministerstwo Infrastruktury nie posiadało zagregowanych informacji w tym zakresie – wskazuje na to, że rozkład w skali kraju jest w gruncie rzeczy pół na pół). Niemniej Minister Horała zadeklarował, że resort infrastruktury skieruje do wojewodów pismo poddające im pod rozwagę dobre praktyki w tym zakresie.

Dalsza cześć relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.