Produkcja 9 filmów Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2) – rozstrzygniecie postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Produkcję 9 filmów Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych” wybrano ofertę wykonawcy: Panato PR Aleksandra Bobkowska, Łuki Wielkie 5/4, 02-434 Warszawa. Data wpłynięcia oferty 2 listopada 2020 r. g. 13:03. Cena: 110 700 zł. Łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta 80,8 (w tym 20,8 w kryterium: Cena oraz 60 w kryterium: Jakość).

Informacja dostępna również pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl