Aktualności

16 marca 2022

Spotkanie online dotyczące działań dla dzieci uchodźczych

16 marca br., w godzinach 11.00-12.30 odbędzie się spotkanie koalicji edukacyjnej Education Sectoral Meeting - Poland refugee response poświęcone działaniom dla dzieci uchodźczych.

Cele spotkania

 • zebranie wiedzy o działaniach prowadzonych na rzecz dzieci uchodźczych
 • podjęcie decyzji, czy istnieje potrzeba koordynacji komunikacji o działaniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w szczególności wsparcie komunikacji tych działań wobec samorządów i grona nauczycielskiego

Prowadzenie: Alicja Pacewicz, Róża Rzeplińska

Obecni przedstawiciele ngo:

 • Agnieszka Chmielecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Elżbieta Dydak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Anna Górska, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 • Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci
 • Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 • Agata Łuczyńska, Fundacja Szkoła z Klasą
 • Katarzyna Morawska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Gosia Ratkowska, Centrum Nauki Kopernik
 • Monika Sajkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Jędrzej Witkowski, Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Monika Zwierko-Odachowska, Fundacja Uniwersytet Dzieci

Obecni przedstawiciele związków miast/ gmin/ metropolii:

 • Dorota Bąbiak-Kowalska, Unia Metropolii Polskich
 • Grzegorz P. Kubalski, Związek Powiatów Polskich
 • Agata Saracyn, Unia Metropolii Polskich

Obecni przedstawiciele samorządów:

 • Joanna Gospodarczyk, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
 • Krystyna Kozak, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
 • Marcin Litwinowicz, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
 • Katarzyna Pienkowska, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
 • Kuba Pilarski, Urząd Miasta Sopot

Czego potrzebują, co robią samorządy:

Urząd m.st. Warszawy:

 • jest już 4 tysiące dzieci w Warszawie, praca na pogotowiu, wszystko dzieje się na bieżąco
 • objęliśmy dzieci uchodźcze zajęciami o charakterze świetlicowych w punktach prowadzonych przez miasto, planujemy odciążenie organizacji od pracy w punktach pobytowych, wchodzą też pomagać pracownicy edukacji kulturalnej oraz wolontariusze – studenci kierunków pedagogicznych
 • konkurs na asystentów kulturowych został rozstrzygnięty, grupa tych osób jest jednak za mała, teraz miasto będzie zatrudniać na zlecenie dyrektorów szkół
 • współpracują z kds ds. edukacja i ds. cudzoziemskich
 • będą organizowali konkursy na dodatkowe zajęcia dla dzieci ukraińskich
 • musimy zbudować system przyjęcia dzieci do szkół

https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

Urząd miasta Sopot

 • mają w sumie 1250 osób uchodźczych, część z nich to dzieci
 • organizują oddziały przygotowawcze na wszystkich etapach
 • maja problem z podstawą programową
 • starają się wesprzeć osoby uchodźcze psychologicznie - mają dzieci z sierocińców, również sieroty wojenne
 • mają od pół roku dwie asystentki międzykulturowe, chcą zatrudnić dodatkowo osoby uchodźcze do pomocy w szkołach, które przyjechały do Sopotu, na razie będą musiały funkcjonować jako pomoce nauczyciela, bo na to pozwala prawo
 • potrzebują ludzi – brak kadry, która podoła w oddziałach przygotowawczych polsko-ukraińskich, studenci ukrainistyki nie wystarczą
 • potrzebują osób, które będą mogły wchodzić dodatkowo do miejsc, poza szkołą i wspierać je psychologicznie

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhlYzNlZTYtZGQxNi00ZDU3LWFhNGUtZGUzMTc5NDBmMGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277410195-14e1-4fb8-904b-ab1892023667%22%2c%22Oid%22%3a%224ef7cebe-5332-4f6d-a8e8-a7204c2c3462%22%7d