Aktualności

15 czerwca 2022

Echa z prac Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ostatecznie został uzgodniony przez Komisję Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ale z dwoma istotnymi korektami.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej o projekcie. Przypomnijmy, że nowelizacja dotyczy przede wszystkim kwestii prowadzenia audytu. Ostatecznie strona rządowa, po uwagach strony samorządowej, zgodziła się na usunięcie przepisów dotyczących zasad udostępniania informacji pochodzących z audytu wewnętrznego. W opinii m.in. Związku Powiatów Polskich proponowane regulacje nie tylko nie rozwiązywały problemu prawnego jaki powstał po wyroku TK z 9 kwietnia 2015 r., ale jeszcze bardziej pogłębiałyby chaos legislacyjny. W tym miejscu warto przypomnieć, że TK orzekł, że art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.; dalej: u.f.p.) jest niezgodny z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Z zakwestionowanego przepisu wynikało, że dokumenty wytworzone przez audytora w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, z wyjątkiem planu audytu i sprawozdania z wykonania planu audytu, nie stanowią informacji publicznej. Druga istotna zmiana jaką uzgodniono to zwiększenie wysokości dochodów JST, od której jest ona objęta obowiązkiem zatrudnienia audytora wewnętrznego do 55 mln zł. W toku konsultacji uwzględniono jeszcze szereg innych uwag zgłaszanych przez organizacje samorządowe.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.