Aktualności

9 listopada 2022

Samorządowy Lider Zarządzania 2022 - Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie

Zachęcamy miasta i gminy miejsko-wiejskie do udziału w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”, który będzie poświęcony tematowi „otwarte rządzenie”. Organizatorzy chcą wyróżnić empatyczne, otwarte, dobrze komunikujące się z mieszkańcami samorządy.

To już kolejna edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Od 2007 roku w tym konkursie nagradzamy i wyróżniamy samorządy miejskie, które nie tylko odważnie i konsekwentnie kreują nowe rozwiązania dla swoich mieszkańców, ale też chcą się podzielić swoim doświadczeniem z innymi. 

Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie te miasta, które zgodnie z ideą otwartego rządzenia, prowadząc efektywny dialog ze wszystkimi swoimi interesariuszami i skutecznie angażując mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej, wpływają na rozwój lokalny – w zakresie usług publicznych i jakości życia w mieście.

„Konkurs odbywa się w czasie rosnących wyzwań, przed którymi stoją wspólnoty samorządowe. Skuteczne rozwiązanie tych problemów wymaga włączenia wszystkich zainteresowanych stron (wszystkich szczebli władz administracyjnych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego) do poszukiwania najlepszych możliwości wykorzystania lokalnych potencjałów rozwojowych. Jednym z warunków sukcesu jest zaufanie, które jest budowane właśnie poprzez aktywną komunikację społeczną.” - czytamy w zaproszeniu.

Otwarte rządzenie to idea świadomego, jak najszerszego udostępniania danych publicznych, aby zapewnić przejrzystość i otwartość procesów decyzyjnych. Zakłada ona włączanie mieszkańców w proces planowania, realizowania i monitorowania rozwoju lokalnego, w wymiarze zarówno planistycznym, jak i wykonawczym. Otwarte rządzenie pozwala na:

 • włączenie różnorodnych grup interesariuszu w procesy decyzyjne,
 • wspieranie zaangażowania społecznego,
 • zmniejszanie słabości i nierówności społecznych,
 • skuteczną komunikację z interesariuszami/mieszkańcami,
 • budowę bardziej aktywnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia szczegółowych rozwiązań i działań podejmowanych w miastach, wdrażających praktycznie ideę otwartego rządzenia, które służą lepszej komunikacji społecznej oraz włączaniu mieszkańców i interesariuszy w procesy zarządzania sprawami publicznymi. Mogą to być pojedyncze działania i narzędzia lub ich zestawy, które pozwalają na skuteczną realizację zasad otwartego rządzenia, opisanych w rekomendacjach OECD. 

Przykładami takich pojedynczych rozwiązań mogą być:

 • dobór zróżnicowanych kanałów, form komunikacji i sposobu ich wdrażania,
 • innowacyjne, szerokie formy partycypacji społecznej i organizowania konsultacji społecznych, jako elementu włączania społeczności lokalnej do współzarządzania,
 • używanie w komunikacji z mieszkańcami powszechnie zrozumiałego języka oraz dbanie o jakość i wizualną stronę przekazu, aby ułatwić udział interesariuszy,
 • powszechne spełnianie standardów dostępności,
 • monitorowanie skuteczności dotarcia z informacją do grup docelowych, analizowanie potrzeb i doskonalenie podejścia,
 • promowanie postawy otwartości i odpowiedzialności za jakość przekazywanej informacji na stanowiskach pracy,
 • proaktywne udostępnianie informacji publicznych ważnych dla mieszkańców lub przedsiębiorców (m.in. otwarte dane, wtórne udostępnianie informacji sektora publicznego do wykorzystania przez sektor gospodarczy itp.).

Termin zgłaszania aplikacji upływa 12 grudnia 2022 r.

Nagrodą w konkursie będzie tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2022” oraz udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii.

Konkurs jest organizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji w poniżej zamieszczonych plikach.


Załączniki