Aktualności

19 maja 2023

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

19 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne: 

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  • Ponieważ zmiana powyższego rozporządzenia dotyczyła dokumentacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, przedstawicielka ZPP dopytywała czy MEiN ma wiedzę, kiedy rozpocznie funkcjonowanie komisja ds. kierowania nieletnich do MOW. MEiN nie ma jednak żadnej wiedzy na ten temat, gdyż za działanie komisji odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.