Aktualności

18 maja 2023

Wideokonferencja Zarządu ZPP wokół ochrony zdrowia i finansów powiatów

Ochrona zdrowia, finanse powiatów, edukacja, sprawy bieżące i przygotowania do zaplanowanego na przełomie maja i czerwca Zgromadzenia Ogólnego w Karpaczu – to główne tematy ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się we wtorek (16 maja).

Posiedzenie Zarządu rozpoczął i poprowadził prezes ZPP Andrzej Płonka, starosta bielski.

Następnie głos zabrała mec. Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz, która przedstawiła informację na temat wyceny świadczeń zdrowotnych przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

Jeśli chodzi o ryczałt na 2023 rok, NFZ wydłużył sobie czas na zaproponowanie nowych umów do 15 maja, więc te propozycje już powinny do szpitali spływać. Jeżeli szpitale miały wykonania na poziomie z 2022 roku, mogą spodziewać się w podobnej wysokości kontraktu na 2023 rok. Z kolei te szpitale, które miały niewykonania kontraktu za 2022 rok, ale za ostatnie trzy miesiące tamtego roku miały wykonania na poziomie 100% lub wyższym, powinny dostać kontrakty w takiej wysokości, w jakiej miały w roku 2022. A w przypadku szpitali, które miały nadwykonania od stycznia do listopada 2022 roku i którym w grudniu ubiegłego roku NFZ podwyższył liczbę jednostek rozliczeniowych, powinny utrzymać kontrakty w wysokości, jaką miały w grudniu 2022 roku – przekazała mec. Bernadeta Skóbel.  

Co do szpitali, które miały niewykonania w 2022 roku i ostatnim kwartale tamtego roku, trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Zdrowia zastosowało mechanizm, który zakłada obniżenie ryczałtu dla nich tych szpitali proporcjonalnie do niewykonania za ostatnie trzy miesiące 2022 roku – dodała mec. Skóbel.

Jak dodała kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz, wciąż nie ma wyceny świadczeń przez AOTMiT od 1 lipca br. Najprawdopodobniej wycena ta zostanie opublikowana pod koniec maja. Jednocześnie mec. Bernadeta Skóbel przestawiała stan prac nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zapowiedziała, że w dniu posiedzenia Zarządu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Związku Powiatów Polskich, dotycząca inicjatywy legislacyjnej w sprawie wprowadzenia mechanizmu dostosowania wysokości cen świadczeń do rosnących kosztów ich udzielania, wynikających z czynników makroekonomicznych (przyp. red.: piszemy o niej TUTAJ).

Wokół informacji zaprezentowanych przez mec. Bernadetę Skóbel wywiązała się dyskusja, dotycząca niewykonań związanych z przekształceniem niektórych placówek w szpitale covidowe.

Następnie prezes ZPP Andrzej Płonka przekazał głos Grzegorzowi Kubalskiemu, zastępcy dyrektora Biura Związku, który przedstawił informację na temat finansów powiatu, nawiązując do informacji przekazanych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZPP.

Jak poinformował Grzegorz Kubalski, sytuacja finansowa w powiatach niekoniecznie jest dobra.

Bez dodatkowego wsparcia na potrzeby bieżące, będzie bardzo trudno przetrwać ten rok. W związku z tym naszym oczekiwaniem jest to, by odpowiednia pula środków została przekazana i to szybko. Sprawy wokół tego zagadnienia się toczą. Dwie dobre wiadomości są takie, że pieniądze będą i zostaną wypłacone nie w czwartym, lecz trzecim kwartale. Zła wiadomość to taka, że tych pieniędzy będzie najprawdopodobniej mniej niż w roku ubiegłym, ale odrobinę więcej niż dwa lata temu. O ile wcześniej była mowa o 15 mld złotych, tak teraz mówi się o kwocie – po zaokrągleniu – 10 mld złotych. To duży spadek w stosunku do roku ubiegłego. Kolejna zła wiadomość dotyczy podziału tych pieniędzy w sytuacji, gdy jest ich mniej. Zostało zaproponowane bowiem, że w podziale środków nie będą uczestniczyć tylko gminy i powiaty, ale również województwa. Tymczasem w powiatach jest najwięcej problemów ze spięciem budżetów.

Do wystąpienia dyr. Kubalskiego odniósł się prezes ZPP Andrzej Płonka, który podkreślił, że ZPP od kilku miesięcy prowadzi z ministrem finansów rozmowy w sprawie finansów powiatów. Dodał, że prowadzenie tych rozmów umożliwiało pełnienie funkcji współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przez wiceprezesa ZPP Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego.

- Wraz ze starostą lubelskim byłem u premiera. Doszliśmy do takiego konsensusu, że pan premier zrozumiał, skąd w ramach poprzedniego podziału środków wzięły się takie różnice, że jedni dostali więcej, a inni mniej. Oszacowaliśmy straty powiatów w wyniku tylko zmniejszonego PIT-u i braku środków na bieżącą działalność w wysokości 3 mld złotych. Grzegorz Kubalski mówił o kwocie 10 mld złotych do podziału, ale wyjściową kwotą była kwota 20 mld złotych. Pozwoliłaby ona przetrwać ten rok bez większych problemów – zaznaczył prezes ZPP Andrzej Płonka.

Następnie zagadnienia dotyczące edukacji przedstawiła mec. Katarzyna Liszka-Michałka z Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz. Jak poinformowała, na kwietniowym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji KWRiST ZPP opiniowało projekt ustawy Prawo oświatowe. Dotyczy on systemowych zmian, zmierzających do wprowadzenia na poziom ustawowy branżowych centrów umiejętności. Mają one być nowym typem placówek i będą funkcjonować przy szkołach branżowych i centrach kształcenia zawodowego, ale jako nowa, odrębna placówka. W ramach pilotażu ma powstać 120 branżowych centrów umiejętności. Co ważne, do szeregu uwag Związku Powiatów Polskich resort edukacji odniósł się pozytywnie. Jedną z nich było uwzględnienie w finansowaniu takich placówek nie tylko subwencji oświatowej, ale również dotacji celowej, która wyniesie 1 mln złotych rocznie na jedno branżowe centrum umiejętności.

Mec. Liszka-Michałka przedstawiła również informacje na temat projektu ustawy o wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Projekt dotyczy sposobu przekazywania uczniom klas IV komputerów. Co ważne, nie został on przekazany do uzgodnienia w ramach KWRiST. Prawdopodobną przyczyną takiego posunięcia było tempo prac nad projektem.

Po omówieniu tematów oświatowych nadszedł czas na informację na temat Zgromadzenia Ogólnego ZPP, którą przedstawił Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP. I tak: 30 maja odbędzie się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku, a pierwszy dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego będzie miał miejsce kolejnego dnia.