Aktualności

23 kwietnia 2017

Wieści z kwietniowego Zespołu ds. Edukacji KWRiST

19 kwietnia br. odbyło się poświąteczne posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, podczas którego zrealizowano obszerny porządek obrad.

Zespół uzgodnił następujące projekty:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie praktycznej nauki zawodu
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Ponad to Zespoł zdecydował, że z uwagi na merytoryczne uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, opinie o tym projekcie wyda Komisja Wspólna.

Natomiast projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym zostanie zaopiniowany obiegowo do 15 maja br.

W sprawach różnych omówiono:

 1. Pismo wójta gminy Boguty-Pianki dot. przekazywania dotacji dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 2. Informację dotyczącą likwidacji szkół w 2016 r. – prezentacja MEN.

Przedstawicielka ZPP zgłosiła wniosek o uzupełnienie prezentacji o statystykę dotyczącą powodów, z jakich kuratorzy oświaty wydawali opinie negatywne w sprawie likwidacji szkół, a także o liczbę odwołań JST od decyzji KO oraz sposób ich rozpatrzenia. Jak wskazała przedstawicielka MEN powodem negatywnej decyzji była kwestia zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia i opieki oraz kwestia dowozu uczniów. W roku 2016 r. wpłynęły 74 odwołania a opinie były z reguły podtrzymywane lub odsyłane do ponownego rozpatrzenia, jeśli były do tego podstawy. Kilka postanowień MEN zostało zaskarżonych do sądu, wyroków jeszcze nie ma. Ustalono, że informacja MEN zostanie uzupełniona o brakujące elementy.