Aktualności

4 maja 2017

Echa z kwietniowego Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

24 kwietnia br. odbyło się kolejnie posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W toku posiedzenia poruszono następujące kwestie:

  • omówiono, przeanalizowano i pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
  • pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
  • pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych z zastrzeżeniem, że gdyby doszło do zmian,
  • pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmieniający termin wejścia w życie projektu  CEPIK 2.0 w odniesieniu do CEP,
  • przeanalizowano projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, jednak z uwagi na etap prac legislacyjnych (uzgodnienia międzyresortowe) ustalono, że ostateczna wersja projektu zostanie zaopiniowana przez Zespół po uzyskaniu upoważnienia KWRiST.