Aktualności

23 lutego 2024

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

fot. MEN

21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, któremu przewodniczyli: Anna Grygierek, burmistrz Strumienia oraz wiceminister edukacji Henryk Kiepura. 

Zespół zaopiniował pozytywnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, ze względu na brak uwag do projektu. 

Dłuższa dyskusja wywiązała się na temat projektu rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jest to projekt dotyczący wykluczenia i ograniczenia zadawania prac domowych dla uczniów w szkołach podstawowych oraz wyłączenia z wliczania do średniej ocen z religii/etyki. Jak wyjaśniła dyrektor Małgorzata Szybalska z MEN projekt zostanie doprecyzowany. Prace praktyczne zostaną uściślone jako praktyczno-techniczne. Dodatkowo w przypadku uczniów klas I-III pozostanie możliwość zadawania zadań związanych z małą motoryką ręki. Projekt w zakresie prac domowych ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast w zakresie ocen z religii/etyki od 1 września. Postulat strony samorządowej o wejście rozporządzenia w całości 1 września br. nie zyskał akceptacji MEN. Ponieważ konsultacje publiczne projektu kończą się dopiero 26 lutego br. i będzie on jeszcze modyfikowany, strona samorządowa poprosiła o przesłanie wersji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych i dopiero wówczas zostanie wydana opinia. 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.