Aktualności

4 maja 2017

Wieści z kwietniowego Zespołu ds. Finansów Publicznych KWRiST

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, członkowie Zespołu omawiali szereg ważnych projektów aktów prawnych.

Jako pierwszy zaprezentowano projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Projekt ten, decyzją KWRIST z 29 marca 2017 roku ponownie trafił na Zespoły: ds.  Finansów oraz ds. Infrastruktury w celu dopracowania szczegółów projektu.

Związek Miast Polskich zgłosił wniosek, by wydłużyć czas na dokonanie aktualizacji i by ustawa dotyczyła tylko lokali mieszkalnych.  Ministerstwo nie uwzględniło uwag strony samorządowej, w związku z czym projektu uzyskał opinię negatywną.

W zakresie dwóch kolejnych omawianych projektów: ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych, Zespół wyraził opinię pozytywną.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Wobec bardzo dużej ilości uwag wpływającej do resortu ze strony samorządowej, Zespół nie wydał opinii. Projektodawcy zadeklarowali, że uważnie przeanalizują uwagi jednostek samorządu terytorialnego. Ustalono, że w sprawie projektu zostanie powołany zespół roboczy z udziałem przedstawicieli m.in. Związku Powiatów Polskich.

Pozytywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Zespół nie zajął stanowiska w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.