Aktualności

27 kwietnia 2017

Z kwietniowego posiedzenia KWRiST

25 projektów uzgodnionych, 9 odesłanych na zespoły oraz jeden z opinią negatywną – to bilans ostatniego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 26 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obradom współprzewodniczyli – Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Olszewski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Lubicz.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta jędrzejowski, Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

Prawo do sprzeciwu

W sprawach różnych minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na to, że 6 maja br. w Warszawie planowana jest manifestacja, w której wezmą m.in. udział samorządowcy. W jego ocenie problemem jest to, że organizuje ją Platforma Obywatelska. Szef MSWiA pytał stronę samorządową, czy nie widzi sprzeczności w tym, że w spór polityczny zaangażowani są przedstawiciele gmin, miast, powiatów czy województw a nie politycy. Pytał też, czy udział w wydarzeniu organizowanym przez konkretną partię nie jest przekroczeniem kolejnych granic apolityczności samorządu.

W odpowiedzi Andrzej Porawski, sekretarz ze strony samorządowej KWRiST, dyrektor biura Związku Miast Polskich przypomniał, że 16 marca br. w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów – ci, którzy chcieli, z przedstawicielami PiS włącznie. Wtedy też zawiązał się Samorządowy Komitet Protestacyjny, który protestuje nie przeciwko rządowi a zmianom legislacyjnym, które zmierzają do centralizacji niektórych spraw z państwie. Andrzej Porawski zauważył, że ten spór ma charakter polityczny, gdyż rożne partie mają różne podejście do funkcjonowania państwa. PiS ma koncepcję państwa bardziej scentralizowanego niż inne partie, do czego ma prawo. Jednocześnie samorządowcy mają prawo się jej sprzeciwiać i protestować.

Jak tłumaczył sekretarz, na Komisji Wspólnej samorządowcy będą się sprzeciwiać zgłaszając uwagi do projektów. Jednak część osób chce jednak wziąć udział w marszu, nie pod szyldem takiej czy innej partii politycznej, tylko jako Samorządowy Komitet Protestacyjny, który jest jednym z partnerów marszu, tak jak Związek Nauczycielstwa Polskiego czy korporacje prawnicze. Nie będzie to manifestacja antyrządowa a polityczna. Andrzej Porawski przypomniał też, że samorządowcy w przeszłości, pod rządami innych partii również organizowali protesty, walcząc o swoje prawa.

W ocenie Mariusza Błaszczaka udział wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw w manifestacji organizowanej przez PO, oznacza zaangażowanie także mieszkańców w walkę z rządem. Będzie to miało zły wydźwięk medialny.

Andrzej Porawski zapewnił jednak, że samorządowcy będą protestować w sprawach, w których zajęli stanowiska, a nie w tych, które dotyczą Platformy Obywatelskiej.

Marek Olszewski przypomniał natomiast, że poprzednie posiedzenie Komisji Wspólnej poświęcone było wyjaśnieniu co w zmianach prawa nie podoba się przedstawicielom samorządów. Podkreślił, że samorządowcy starają się działać w oderwaniu od partii, a wielu z nich jest bezpartyjnych. Przykładem apartyjnego działania jest w jego ocenie działalność Związku Gmin Wiejskich RP.

Jacek Karnowski, członek zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Sopotu zauważył, że manifest musiał ze względów formalnych zostać zgłoszony. Gdyby to korporacje samorządowe tego dokonały a dołączyła się Platforma Obywatelska, to także mogłoby zostać źle odebrane. Odnosząc się do zarzutów ministra Błaszczaka o polityczności samorządowców, prezydent Karnowski zwrócił uwagę na to, że przedstawiciele rządu także występują w imieniu partii, czego nikt im nie odbiera, gdyż jako jej przedstawiciele byli w wyborach wybierani.

Zygmunt Frankiewicz, prezes zarządu Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic nie zgodził się z tym, że samorządowiec biorący udział w proteście automatycznie wpisuje do Platformy Obywatelskiej mieszkańców swojej wspólnoty lokalnej. Przyznał przy tym, że sam jest zwolennikiem merytorycznych dyskusji, które uważa za skuteczniejsze niż uliczne protesty.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego przypomniał z kolei deklaracje premier Beaty Szydło, mówiące o tym, że rząd będzie wsłuchiwał się w głos ludzi. Podobnie jak i prezydenta RP zapewniające, że prawo do referendów będzie szanowane. Tymczasem w jego ocenie rzeczywistość okazuje się być inna – co ma na przykład miejsce w przypadku organizacji referendum w sprawie reformy oświaty.

Krzysztof Żuk, członek zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Lublina podkreślił, że celem działania rządu i samorządu jest dobro mieszkańców. Samorządy poparły i przyjęły na przykład sztandarowy program rządu – 500 plus – dla dobra mieszkańców, co dowodzi ich sprawnemu działaniu. Pytał, czy w podobny sposób nie można było przeprowadzić reformy oświaty.

Polityka spójności

Na wniosek strony samorządowej pod obrady zespołu ds. infrastruktury trafi projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw. Będzie on dyskutowany bez wydawania opinii przez KWRiST, gdyż taka już zapadła, jednak w trakcie późniejszego procesu legislacyjnego nastąpiły istotne zmiany, które w ocenie strony samorządowej wymagają jeszcze dalszej rozmowy.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 24 maja br.

Opinię pozytywną wydano:

 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – wysłano.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 21. Program Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
 24. Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Debry, Dolina Środkowego Wieprza, Gościeradów, Zarośle, Dolina Łętowni, Przełom Wisły w Małopolsce, Dolina Wieprz, Terespol, Horodysko, Las Orłowski, Rogów, Sawin, Borowa Góra, Guzówka, Kumów Majoracki, Posadów, Putnowice, Żmudź, Łabunie, Szczecyn.
 25. Podział rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na zespoły trafią następujące projekty:

 1. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.
 8. Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opinia negatywna

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Opinia negatywna została wydana ze względu na skutki finansowe dla JST.