Aktualności

26 maja 2017

Majowy Zespół ds. Edukacji KWRiST za nami

23 maja br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty aktów prawnych:

  1. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym
  2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
  3. Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
    Przedstawiciel ZPP zgłosił uwagę do §16 ust. 3 z prośbą o doprecyzowanie pojęcia „znacznej liczby uczniów”. Jak wyjaśnił pracownik resortu edukacji rozporządzenie działa pierwszy rok, dlatego należy poczekać na dane z SIO i jeżeli okaże się, że będzie taka potrzeba to zostanie podjęta decyzja o zmianie ustawy i doprecyzowaniu tego pojęcia.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Pracownik Ministerstwa w tym punkcie odniósł się do uwagi zgłoszonej przez województwo łódzkie, a dotyczącej doprecyzowania podmiotu wydającego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – zdaniem województwa należy ujednolicić zapisy z innymi rozporządzeniami tak, aby zaświadczenie lekarskie wydawane było przez lekarza medycyny pracy. Ministerstwo Edukacji przeanalizuje tę kwestię.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.