Publikacje książkowe

11 czerwca 2017

Etyczne aspekty w pracy samorządowca

Problematyka etyki w pracy samorządowca w ostatnich latach jest jedną z bardziej wrażliwych sfer. Zauważa się ogólny trend do tworzenia i ujednolicania etycznych zachowań pracowników administracji publicznej. Mając to na uwadze Związek Powiatów Polskich widzi potrzebę podejmowania szeregu działań zmierzających do unowocześniania metod pracy, lepszej organizacji administracji publicznej, korekty wzajemnych relacji między organami samorządowymi, a mieszkańcami zamieszkującymi dany obszar. Ulepszanie jakości pracy administracji ma swój wyraz nie tylko w poprawie
administrowania, ale również w tworzeniu prawa dobrej jakości opartego o etyczne zasady.

Dlatego też jednym z elementów pracy w administracji publicznej jest konieczność budowania etycznych postaw i zachowań pracowników samorządowych. Istota tego polega na ustaleniu właściwych, moralnych norm, wzorów działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny.

W szczególności obszar etyki i zapobiegania zjawiskom korupcji obejmuje takie elementy, jak standardy zachowań etycznych, katalogi zasad i wartości etycznych oraz szczegółowe procedury postępowania.

Wpływ etyki na zachowania urzędników jest społecznie mierzalny i wyczuwalny. Uzewnętrznia się zarówno w jakości usług świadczonych przez administrację publiczną, jak i w społecznym odbiorze pracy funkcjonariuszy publicznych.

W związku z czym, aby podnieść rangę etyki w pracy samorządowej na jeszcze wyższy poziom i przedstawić praktyczne podejście do tego zagadnienia Związek Powiatów Polskich przygotował podręcznik dotyczący etycznych aspektów w pracy samorządowca. Znajdą w nim Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w tym obszarze.

Zachęcamy do lektury załączonej poniżej publikacji.

 


Załączniki