Aktualności

25 sierpnia 2017

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

fotolia.pl

W czwartek odbyło się sierpniowe posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Uczestnicy spotkania zaopiniowali pozytywnie następujące projekty:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat  za prawo do dysponowania częstotliwością,
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, omówiono i poddano analizie projekty rozporządzeń CEPIKowych, tj.:

  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów,
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców,
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów,
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji oraz projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów, z zastrzeżeniem, że Strona Samorządowa może zgłaszać uwagi do projektu, do posiedzenia KWRIST 30 bm. ze względu na jego późne przekazanie do opiniowania.

Wszystkie projekty dot. CEPIK 2.0 uzgodniony z uwagą, że system CEPiK 2.0 (nad którym prace jeszcze nie są zakończone) musi być spójny z rozporządzeniami; w razie konieczności wprowadzenia zmian do projektów rozporządzeń, zmienione rozporządzenia będą musiały być ponownie zaopiniowane przez Zespół.