Aktualności

25 sierpnia 2017

Zespół ds. Administracji Publicznej KWRiST tym razem o korupcji

fotolia.pl

Na piątkowym posiedzeniu Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poddano dogłębnej analizie projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie jego przyjęcia.

Strona samorządowa zgłosiła następujące wątpliwości:

  • planowanym działaniem jest m.in. „Przygotowanie i wdrożenie przepisów umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych” – dotychczas procedura wydatkowania środków publicznych do kwoty 30 tys. euro nie podlegała pod przepisy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. To rozwiązanie zwiększa możliwości składania zawiadomień do prokuratury;
  • zapowiadane jest także działanie „przygotowanie i wdrożenie przepisów prawnych w zakresie ochrony tzw. sygnalistów”, co w przyszłości może się wiązać z koniecznością stworzenia odpowiednich systemów przepływu informacji i ochrony pracowników, którzy będą zgłaszali sygnały o potencjalnych zagrożeniach (szczegóły zostaną ustalone w przyszłych aktach prawnych);
  • program przewiduje analizę i raportowanie danych dotyczących zjawisk korupcyjnych, nie jest jednak w treści tego dokumentu zapisane, czy dane te będą przekazywały same podmioty prowadzące kontrole czy poszczególne jednostki administracji, w tym JST – wiązałoby się to z dodatkowymi zadaniami dla pracowników urzędu.

Projekt zostanie zaopiniowany przez KWRiST na posiedzeniu plenarnym, po przekazaniu odpowiedzi resortu i CBA na pytania i wątpliwości zgłoszone w toku posiedzenia.

Ponadto. zaopiniowano pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postępowania w tych sprawach.