Aktualności

24 sierpnia 2017

Sierpniowe posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST za nami

fotolia.pl

21 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Członkowie Zespołu przeanalizowali i zaopiniowali 12 projektów aktów prawnych, a mianowicie:

 1. projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – ZPP zgłosił uwagi, jednak strona rządowa do dnia posiedzenia Zespołu, nie ustosunkowała się do nich. Uzgodniono, że ostateczną decyzję w sprawie projektu podejmie KWRiST na posiedzeniu plenarnym, po zapoznaniu się i rozważeniu odpowiedzi ministerstwa.
 2. projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zaopiniowano pozytywnie,
 3. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów - ze względu na przesłanie odpowiedzi na uwagi w dniu posiedzenia, decyzję podejmie KWRiST na posiedzeniu plenarnym. Ustalono, że jeśli wskutek uwzględnienia uwag strony samorządowej powstanie nowa wersja projektu, to MŚ zgłosi na KWRiST wniosek o zaopiniowanie go w trybie obiegowym,
 4. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego zaopiniowano pozytywnie,
 5. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania zaopiniowano pozytywnie,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach zaopiniowano pozytywnie,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości - projekt uzgodniono z uwagą dotyczącą Oceny Skutków Regulacji – konieczności zwiększenia środków dla starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w związku ze zwiększeniem zakresu zadań,
 8. projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców zaopiniowano pozytywnie,
 9. projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” zaopiniowano pozytywnie. Zespół zasugerował, by projekt został omówiony również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych,
 10. projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców zaopiniowano pozytywnie,
 11. projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zaopiniowano pozytywnie,
 12. projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopiniowano pozytywnie.

Ponadto, wiceprezydent Rudy Śląskiej zgłosił problem związany z naliczaniem przedsiębiorcom, którzy opóźniają się z uiszczaniem opłat, kary w wysokości 40 Euro. Wysokość kary jest stała, bez względu na wielkość opłaty, a także długość opóźnienia. Należy zmienić przepisy tak, by JST mogły zrezygnować z jej pobierania, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Problem zostanie omówiony na wrześniowym posiedzeniu Zespołu, zostanie w tej sprawie wysłane pismo do MR oraz sekretariatu KWRiST.