Aktualności

30 sierpnia 2017

Echa z posiedzenia Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST

fotolia.pl

We wtorek, 29 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W porządku obrad znalazły się projekty:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników,
  2. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe,
  4. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  5. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  6. projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”.

Wszystkie projekty zostały uzgodnione.

Stanowisko w sprawie zadań zleconych

Współprzewodniczący ze strony samorządowej przedstawił stanowisko zarządu ZMP w sprawie zadań zleconych, przygotowane na podstawie raportu pokontrolnego NIK. Członkowie zespołu uznali, że należałoby omówić tę kwestię na jednej z najbliższych KWRIST. Resort finansów poinformował, że będzie prowadzić prace analityczne dot. poruszanego problemu. W lipcu br. skierowano pismo do MSWiA, by powołać zespół i wspólnie przygotować standaryzowanie zadań i zrobić kalkulację kosztów.