Aktualności

28 sierpnia 2017

Sierpniowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji KWRiST za nami

fotolia.pl

23 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą”
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Z uwagami uzgodniono także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Ustalono również, że zadanie będzie monitorowane i do połowy 2018 r. zostanie przekazana informacja nt. jego realizacji i finansowania. Wiceminister Machałek zapewniła, że MEN gwarantuje środki na realizację dodatkowych zadań. Ten program jest traktowany jako pilotażowy, jeśli się sprawdzi, to zostanie włączony na stałe do systemu ze zmienionym sposobem finansowania (być może będzie subwencjonowany).

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.