Aktualności

23 września 2017

O CEPIKu 2.0 na Zespole ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

fotolia.pl

W czwartek odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. W agendzie spotkania znalazł się m.in. projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawiciele resortu cyfryzacji zaprezentowali wstępne założenia nowego systemu ochrony danych osobowych, poinformowali, że projekt jest w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ostateczna wersja projektu zostanie przedstawiona KWRiST do zaopiniowania po 13 października br.  Strona samorządowa zastrzegła możliwość zgłoszenia uwag.

W dalszej części spotkania, członkowie Zespołu analizowali projektu rozporządzeń dot. projektu CEPIK 2.0. I tak:

  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt wstępnie uzgodniony, o ile do dnia 28 września nie wpłyną z JST uwagi, na które nie odpowie MC.

  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

zaopiniowano pozytywnie.

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ustalono, że zostanie zgłoszony wniosek do KWRiST o upoważnienie Zespołu do wydania opinii wiążącej. Projekty zostały przesłane zbyt późno i samorządy nie zdążyły jeszcze sformułować i przesłać uwag.

Samorządowcy przekazali dodatkowo obawy, związane z rosnącym ryzykiem niedotrzymania terminu wdrożenia CEPiKu 13 listopada b.r. lub z ryzykiem uruchomienia sytemu niedopracowanego, który zdestabilizowałby system obsługi zadań komunikacyjnych JST.