Aktualności

22 września 2017

Nowe kryterium rezerwy oświatowej na usuwanie skutków nawałnic - przyjęte przez Zespół ds. Edukacji KWRiST

fotolia.pl

20 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podzielono także zgodnie z propozycją MEN 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

Uzgodniono także dodanie nowego kryterium na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek (z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) położonych na obszarze gmin wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 17 i 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Wysokość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pomniejszona zostanie o kwotę odszkodowania i nie będzie wymagane zabezpieczenie w budżecie JST połowy wartości kosztorysowej remontu.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub informacja ze zdarzenia - meldunek) wydanego przez państwowe organy nadzoru (państwowy inspektor nadzoru budowlanego, jednostka państwowej straży pożarnej) lub protokół komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działania żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokumenty powinny zawierać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz opis zniszczeń (szkód).

Nieprzekraczalny termin na składnie wniosków w tym kryterium został ustalony na 31 października 2017 r. Decyduje data wpływu do MEN.

W sprawach różnych odbyła się krótka dyskusja na temat sygnalizowanych przez samorządy problemów związanych z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego. Ponieważ ten został wpisany do porządku obrad na kilka dni przed posiedzeniem zwrócono uwagę na kilka problemów, natomiast strona samorządowa bardziej szczegółowy materiał przygotuje na piśmie.

Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę na opóźnienia w wydawaniu przez kuratorów oświaty opinii do zmian w arkuszach organizacyjnych, które należy zatwierdzić do 30 września. Jak bowiem pokazuje praktyka zdarzają się przypadki, że kuratorzy nie przestrzegają wskazanego w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli 4 dniowego terminu. Wspomniała także o utrudnieniach organizacyjnych jakie są związane z koniecznością przekazywania i odbierania arkuszy z delegatur – często znacznie oddalonych od siedziby urzędu. Poprosiła MEN o rozważenie interwencji i pewnych zmian w tym zakresie.

Już na zakończenie przedstawicielka ZPP zasygnalizowała także, że pojawiają się głosy pracowników samorządowych dotyczące utrudnień w funkcjonowaniu nowego SIO. Zaznaczyła jednak, że nowy system dopiero zaczyna swoje działanie, ale w momencie kiedy będzie on już w pełni funkcjonalny byłoby wskazane zorganizowanie szkoleń w tym zakresie. MEN dysponuje ekspertami w tym zakresie natomiast Związek Powiatów Polskich jest otwarty na pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu naboru na takie szkolenia. Dyrektor Grzegorz Pochopień podziękował za taką deklaracje ale i zaznaczył że zachęca do obejrzenia filmików instruktażowych przygotowanych dla nowego SIO. Ponieważ liczbą ekspertów w MEN zajmujących się SIO jest ograniczona na tę chwilę organizacja szkoleń może być utrudniona ale Pan Dyrektor obiecał, że jeżeli będzie taka potrzeba to deklaracja ZPP zostanie zapamiętana. Sprawa pozostała więc otwarta.