Aktualności

26 września 2017

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta o kolejny rok

fotolia.pl

Do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Regulacje przedmiotowego projektu ustawy mają charakter komplementarny do przyjętego wstępnie przez Radę Ministrów w dniu 24 sierpnia 2017 r. projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Jednym z najciekawszych elementów dotyczących samorządów, jest zmiana zaproponowana w art. 30 projektu, a dotycząca kolejnego przesunięcia wejścia w życie przepisów o publicznym transporcie zbiorowym.

Proponowane rozwiązanie przewiduje kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie ww. przepisów na dzień 1 stycznia 2019 r.

Z uzasadnienia wynika, że wydłużenie vacatio legis o dodatkowy rok pozwoli na przeprowadzenie, podjętych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zmian legislacyjnych w obszarze organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in. finansowania rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych), umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego organizację transportu publicznego na swoim obszarze w sposób pozwalający na zaspokojenie potrzeb pasażerów  i wprowadzających czytelny sposób dystrybucji środków z budżetu państwa na finansowania ustawowych ulg.