Aktualności

27 września 2017

Wrześniowe posiedzenie Zarządu ZPP z bogatym porządkiem obrad

Środki na wspieranie osób niepełnosprawnych, realizacja zadań z zakresu geodezji, program wczesnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz system antykorupcyjny dla JST – to tematy, które poruszyli uczestnicy ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie odbyło się 25 września br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad, prezes Ludwik Węgrzyn przedstawił zgromadzonym informację dotyczącą działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. Dotyczyła ona m.in. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZPP, efektów udziału przedstawicieli ZPP w różnych gremiach, szkoleń prowadzonych przez pracowników biura ZPP, publikacji wydawanych przez Związek dla swoich członków czy projektów, w których prowadzenie zaangażowany jest ZPP.

Przyjęte zostały protokoły z posiedzeń Zarządu Nr 5/17 i Nr 6@/17 oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń.

Potrzeby osób niepełnosprawnych

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat podziału środków przekazywanych przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom powiatowym na potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie: jak potrzeby osób niepełnosprawnych przełożyć na środki PFRON i inne.

Dorota Habich p.o. prezesa Zarządu PFRON podkreślała, że powiaty są bardzo ważnym partnerem PFRON. To jednostki, które w największym stopniu realizują zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prezes podała także dane na temat ubiegłorocznych wydatków PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym. Największe sumy przekazane zostały na dofinansowanie wynagrodzeń. Omówiła również strukturę wydatków w kontekście zadań powiatowych – na rehabilitację zawodową i społeczną. Dorota Habich przedstawiła ponadto wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie PFRON, które pokazują w jakim stopniu zaspokajane są potrzeby osób niepełnosprawnych. Wynika z nich m.in, że osoby niepełnosprawne to grupa wyraźnie potrzebująca wsparcia ukierunkowanego na poprawę jakości życia we wszystkich obszarach, wsparcia skutecznego i działającego w sposób kompleksowy i systemowy. Konieczne jest ponadto uwzględnienie faktu, że wiele rodzin osób z niepełnosprawnością nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb materialno-bytowych.

W załączeniu przedstawiamy prezentację Doroty Habich.

Przedstawiciele ZPP zgodnie twierdzili, że ich współpraca z PFRON układa się dobrze. Zwracali jednak uwagę na to, że osoby niepełnosprawne nie mają zapewnionego równego dostępu do usług i świadczeń publicznych. Algorytm rozdzielania środków na zadania realizowane przez powiaty oparty jest o mało wiarygodne dane GUS. Problem ten był przedmiotem stanowiska podjętego przez Zgromadzenie Ogólne ZPP. Pisaliśmy o tym tutaj.

O tym, że dane przekazywane przez GUS mogą okazać się mało wiarygodne świadczy przykład Siemianowic Śląskim. O przypadku tym opowiedział Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON ds. finansowych. Przez ten przypadek Fundusz dokonał ponownego wyliczenia i rozdysponowania kwoty środków w trakcie roku budżetowego. Jednak takie działanie spowodowało w niektórych powiatach zmniejszenie wcześniej przyznanych kwot. Takie rozwiązanie nie jest w ocenie ZPP najtrafniejsze. Argument Tomasza Maruszewskiego, że zadania, które powiaty realizują są zadaniami własnymi a środki z PFRON stanowią tylko dofinansowanie nie przekonał samorządowców.

Starostowie podkreślali też, że choć środki na wsparcie niepełnosprawnych są duże, to jeszcze większe są potrzeby tych osób. Ciągle niewystarczające jest wsparcie na turnusy rehabilitacyjne, aktywizację zawodową, czy warsztaty terapii zajęciowej.

Dorota Habich poinformowała, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą przepisów w zakresie skuteczności aktywizacji zawodowej.

Rozmawiano także o dobrych stronach programu Aktywny Samorząd a także o tym, co należy w nim usprawnić. Przedstawiciele powiatów proponują, aby samorządy dostały tu więcej narzędzi oraz środków.

Geodezja

Kolejnym ważnym tematem omówionym podczas posiedzenia była realizacja zadań z zakresu geodezji przez powiaty.

Grażyna Kierznowska, Główny Geodeta Kraju podkreślała wagę danych geodezyjnych, które znajdują się w posiadaniu starostów. Mają one ogromne znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa. Nawiązała także do prac nad budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Wskazała na praktyczne problemy z zasilaniem tej bazy, np. na mapy papierowe. Zapowiedziała, że celem prac jest uwzględnienie w centralnym repozytorium tego wszystkiego, co znajduje się w powiatach.

Jan Schnerch, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji opowiedział o pracach zespołu doradczego ministra infrastruktury i budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii, w skład którego wchodzą przedstawiciele organów służby geodezyjnej i kartograficznej, organizacji geodezyjnych i kartograficznych, świata nauki oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Zespół ten ma zdiagnozować potrzeby systemu, przeanalizować jego wydajność oraz wypracować sprawny i spójny model funkcjonowania geodezji i kartografii. Jak tłumaczył, realizacja systemu wymaga korekt pomiędzy współdziałaniem wykonawców a służbą geodezyjną. Wspomniał także o niezbyt wysokich zarobkach geodetów, prowadzeniu przez nich dodatkowej działalności oraz o pojawiających się pomysłach na stworzenie z geodezji administracji specjalnej.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP omówił prezentację resortu infrastruktury na temat ZSIN, która była przedstawiona na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w lipcu tego roku. O prezentacji pisaliśmy tutaj.

Grzegorz Kubalski zgodził się z tym, że właściwa jakość danych jest kluczowa z punktu widzenia powiatu, jak i całego kraju. To ona ma wpływ na możliwość prowadzenia inwestycji z na terenie powiatów. Jednak przypomniał, że istnieją różnego rodzaju zaszłości historyczne, które mają przełożenie na jakość baz danych. W zależności od regionów kraju, różnie one w przeszłości wyglądały. Miejscami trzeba było mapy tworzyć od początku. Dyrektor Grzegorz Kubalski wyraził obawę, że prezentacja ZSIN pokazana na KWRiST mogła być pewną przykrywką lub preludium do przekazania zadań z zakresu geodezji odrębnej agendzie rządowej.

W odpowiedzi Grażyna Kierznowska zauważyła, że dla jej Urzędu niekomfortowy jest fakt, iż Główny Geodeta Kraju nie ma żadnego przełożenia na geodetę powiatowego. Może jedynie prosić o dokonanie pewnych rzeczy, co przy tak dużym projekcie jak ZSIN nie jest wygodne. Przyznała też, że geodezja jest od samego początku niedofinansowana.

Na niepokoje związane z pomysłem odebranie geodezji samorządom – nie tylko powiatowym, ale i wojewódzkim zwróciła również uwagę Ewa Janczar, członek zarządu ZPP, radna miasta stołecznego Warszawy, zastępca dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii w Samorządzie Województwa Mazowieckiego.

Współpraca naukowo – badawcza

Związek Powiatów Polskich planuje współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miałaby ona polegać m.in. na prowadzeniu wspólnych badań naukowych, wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, wspólnym uczestnictwie w projektach naukowych, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.

Z dbałości o serce

Podczas spotkania przedstawiciele Instytutu Badań Fizykomedycznych przybliżyli program diagnostyki choroby niedokrwiennej serca skierowany do placówek medycznych samorządu lokalnego. Chodzi o komputerowy program SATRO ECG, który bazuje na autorskim modelu elektrycznej pracy serca SFHAM i umożliwia dokładną analizę sygnałów EKG. W wyniku tej analizy otrzymywane są szczegółowe informacje o aktywności poszczególnych obszarów mięśnia lewej komory serca, które świadczą o ich niedotlenieniu lub zagrożeniu zawałem. To tanie i skuteczne rozwiązanie zdaniem prof. IBFdr n. fiz. dr h.c Jerzego Janickiego powinno być stosowane w każdym powiecie, w każdej placówce medycznej i u każdego pacjenta. Rekomendacji metodzie diagnostycznej udzielili krajowi konsultantów z dziedziny: kardiologii, medycyny rodzinnej oraz angiologii.

Program jest rozwiązaniem dla powszechnego zastosowania w diagnostyce nieinwazyjnej choroby serca. Dzięki jego zastosowaniu można uniknąć zawału serca. Tym samym uratować zdrowie i życie wielu osobom. Dbałość o zdrowie mieszkańców jest zaś priorytetem powiatów.

Więcej na temat nowatorskiego badania serca przeczytać można tutaj i tutaj.

Działania antykorupcyjne

W porządku obrad posiedzenia Zarządu znalazło się także wystąpienie przedstawicieli kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k. dotyczące normy ISO 37001 i systemu antykorupcyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego. Dr Anna Partyka-Opiela, radca prawny opowiedziała o tym, jak pojmowane jest zjawisko korupcji, jak jest obecnie ścigane oraz o tym czym jest norma ISO 37001. Przybliżyła też przebieg procesu wdrażania normy i przedstawiła korzyści płynące z uzyskania certyfikatu zgodności wdrożonych rozwiązań z ISO 37001.

Skutki nawałnic

W sprawach różnych Janina Kwiecień, wiceprezes Zarządu ZPP, starosta kartuski podziękowała wszystkim samorządom za pomoc udzieloną jej powiatowi w związku z sierpniowymi nawałnicami. Ludwik Węgrzyn poprosił o dalsze wsparcie i poinformował, że do tej pory powiaty i miasta na prawach powiatu przekazały ponad 5,5 mln zł tytułem wsparcia dla samorządów poszkodowanych nawałnicami, co jest dowodem solidarności samorządowej.

Kolejne posiedzenie zarządu planowane jest na listopad br.


Galeria zdjęć

Pokaż więcej zdjęć

Załączniki