Aktualności

5 października 2017

ZPP przeciwko recentralizacji nadzoru budowlanego

fotolia.pl

W stanowisku podjętym 3 października br. Zarząd Związku Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwia się proponowanym w projekcie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego faktycznemu odzespoleniu nadzoru budowlanego na poziomie powiatu.

Starostowie przypominają, że zgodnie z przedłożonym projektem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma powoływać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, po zasięgnięciu opinii starosty, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy czym opinia starosty nie będzie miała charakteru wiążącego.

Powodem zmiany mają, zgodnie z uzasadnieniem autorów projektu być pojawiające się zastrzeżenia co do obiektywizmu powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez organy powiatu czy wojewodę. - Projektodawcy nie wskazali ani jednego przypadku, w którym tego rodzaju powiązanie realnie wpłynęłoby na nierespektowanie wymogów budowlanych w obiektach należących do powiatów. Inwestycje realizowane przez powiaty służą realizacji zadań publicznych i z reguły dotyczą obiektów powszechnie dostępnych dla mieszkańców. Oczywistym jest, że w interesie powiatu jest przywiązywanie dużej wagi do tego, by obiekty te były bezpieczne i odpowiadały obowiązującym warunkom technicznym – podnosi Zarząd ZPP.

W ocenie przedstawicieli powiatów zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru budowalnego na proponowaną w projekcie ustawy spowoduje, że zarzut braku obiektywizmu będzie można odnieść w stosunku do obiektów budowalnych, będących w zarządzie ministerstwa właściwego ds. budownictwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym realizowanych z poziomu centralnego, z uwagi na nadzór jaki minister właściwy do spraw budownictwa, będzie sprawował nad organami nadzoru budowlanego.

Zarząd niepokoi postępujące odchodzenie od modelu administracji powiatowej zespolonej, jaki został wprowadzony reformą ustrojową z 1998 r. Zgodnie z założeniami reformy powiat miał być łącznikiem pomiędzy samorządami a administracją rządową, natomiast scalenie na poziomie powiatu tzw. administracji specjalnych było uzasadnione lepszą efektywnością w realizacji zadań publicznych przez samorządy.

Z pełną treścią Stanowiska ZPP można zapoznać się poniżej.


Załączniki