Aktualności

19 października 2017

Echa z prac Zespołu ds. obszarów wiejskich i rolnictwa

fotolia.pl

Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. obszarów wiejskich i rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrywanych było pięć projektów legislacyjnych, w większości rozporządzeń i jednej ustawy. Ponadto poruszony zostały problemy funkcjonowania istniejącej ustawy dotyczącej wspólnot gruntowych.

Resorty przygotowały do zaopiniowania kilka propozycji nowelizacji rozporządzeń. Część z nich nie budziła kontrowersji i została jednoznacznie pozytywnie zaopiniowana. Były to: rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Trzecią zaopiniowaną jednogłośnie pozytywnie propozycją był projekt resortu rolnictwa w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

Scalanie na potrzeby dużych liniowych inwestycji infrastrukturalnych

Ministerstwo rolnictwa przygotowało propozycję nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Propozycja, jak poinformowano, przygotowana na wniosek samorządów województw, została ostatecznie zaopiniowana pozytywnie. Ale wywołała uwagi samorządów, zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich, oraz dyskusję na posiedzeniu zespołu.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.