Aktualności

20 października 2017

Październikowy Zespół ds. Edukacji KWRiST za nami

fotolia.pl

17 października w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

 1. Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
 2. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Powyższe projekty znajdują się na etapie konsultacji społecznych ale Zespół zdecydował o wydaniu opinii pozytywnej na tym etapie prac legislacyjnych.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej 
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 6. Projekt  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
 9. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Zespół podzielił także środki rezerwy 0,4% zgodnie z propozycją przygotowaną przez MEN.

W sprawach różnych omówiono wniosek o szczegółowe informacje na temat planów dotyczących podwyżek dla nauczycieli na rok przyszły.

Jak wyjaśnił przedstawiciel MEN kwota subwencji oświatowej na rok 2018 wzrasta o 1 169 799 zł i środki te mają pokryć wydatki związane z zaplanowanymi na przyszły rok 5-procentowymi podwyżkami dla nauczycieli.