Aktualności

26 października 2017

Podsumowanie prac październikowego posiedzenia Zespołu Infrastruktury

fotolia.pl

Mimo bardzo obszernego porządku obrad Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, który odbył się 23 października, zaopiniował pozytywnie większość przesłanych projektów.

Kilka z nich jednak nie uzyskało aprobaty, w tym gronie znalazł się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym, gdyż zostanie on podzielony na dwa niezależne akty prawne, wtedy z powrotem trafi na posiedzenie komisji.

Kolejny problematyczny projekt dotyczył ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został bez opinii Komisji Wspólnej skierowany do dalszych prac w parlamencie. Strona Samorządowa ostro zaprotestowała przeciw skierowaniu projektu do Sejmu bez jej opinii, a także bez uwzględniania licznych uwag JST, zwłaszcza dotyczących ustalania taryf cen wody, a także 3-letniego prognozowania taryf. Przedstawiciel ZPP zwrócił uwagę, że projekt, który trafił do Sejmu zawiera jeszcze bardziej niekorzystne przepisy, niż te które miały być opiniowane przez Komisję Wspólną. Ze względów proceduralnych Zespół jednak nie mógł podjąć żadnego stanowiska, poza zgłoszeniem swojego sprzeciwu, co do sposobu prowadzenia prac z pomięciem samorządów.

Poniżej lista projektów, które uzyskały opinię pozytywną:

 • Projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
 • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r.
 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania
 • Projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich
 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 -
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-202
 • Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej