Aktualności

24 października 2017

Zdrowie i polityka społeczna w Komisji Wspólnej w październiku

fotolia.pl

Październikowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostało zdominowane przez projekt rozporządzania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na liczne uwagi zgłoszone przez gminy ustalono, że przedstawiciele gmin oraz GIS spotkają się jeszcze raz na dodatkowym spotkaniu roboczym i spróbują jeszcze raz wypracować zmiany, które satysfakcjonowałoby obie strony.

Z pozostałych spraw, które stawały na zespole strona samorządowa uzgodniła:

  • projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być  prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu.

Zespól przyjął również do wiadomości Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022.

Z uwagi na trwające konsultacje społeczne, do opiniowania obiegowego skierowane zostały:

  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

W sprawach różnych omówiono zgłoszoną przez Związek Powiatów Polskich kwestie finansowania ze środków Funduszu Pracy pracowników PUP (ponownie stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP). Przedstawiciel MRPiPS poinformował o stosownych zmianach na 2018 r. wprowadzonych w ustawie okołobudżetowej.

Kolejnym tematem podniesionym w sprawach różnych przez  Związek Powiatów Polskich była kwestia medycyny szkolnej. Obecnie trwają prace nad projektem założeń nowej ustawy. ZPP wskazało a potrzebę digitalizacji danych o zdrowiu uczniów dzieci i młodzieży, łatwiejszego dostępu do tych danych dla rodziców i opiekunów prawnych oraz koordynacji zadań w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci, rodziców i opiekunów prawnych a także młodzieży kończącej edukację tak aby dane gromadzone w systemie mogły być wykorzystywane dla celów promocji i profilaktyki zdrowotnej. Przy okazji tej tematyki zgłoszono również postulat o prowadzenie dodatkowego terminu na składanie wniosków o środki na doposażenie gabinetów szkolnych przewidzianych w tzw. specustawie.

Omówiono również zgłoszone przez Starostę Bielskiego oraz Prezydenta Miasta Bielska sprawy związane m.in. z świadczeniem usług medycznych w domach pomocy społecznej. W tej sprawie już po posiedzeniu zespołu Ministerstwo Zdrowia skierowało do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pismo o udział ich przedstawiciela w kolejnym posiedzeniu.