Aktualności

24 października 2017

Październikowe posiedzenie Zespołu ds. Finansów Publicznych

fotolia.pl

Strona rządowa wniosła o zdjęcie porządku obrad projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. Do projektu w toku konsultacji zgłoszono liczne uwagi. Projekt wróci na posiedzenie Zespołu w nowej wersji.

Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, z wnioskiem, by przed posiedzeniem plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  projektodawca przesłał końcowy projekt oraz z uwagami m.in. Związki Powiatów Polskich aby dofinansowaniem z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy obok wynagrodzenia zasadniczego ująć również dodatek stażowy.

Strona samorządowa uzgodniła również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach oraz drugi projekt dotyczący ustawy vatowskiej, a także projekty rozporządzeń:

  • w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
  • w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
  •  w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznych.