Aktualności

18 lutego 2018

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST za nami

fotolia.pl

Lutowe posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zdominowały sprawy różne.

Z projektów zaopiniowano pozytywnie projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Na następne posiedzenie zespołu trafi projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo- Solidarność. Strona samorządowa przedstawiła uwagi do treści dokumentu m.in. dotyczące definicji osoby starszej konieczności dookreślania roli samorządów w realizacji strategii  działania na rzecz osób starszych oraz wskazani stałych źródeł finansowania programów i projektów.

Ustalono, że projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni będzie opiniowany obiegowo jeszcze przed posiedzeniem plenarnym KWRiST, po otrzymaniu projektu w wersji po konsultacjach społecznych.

W sprawach różnych, wrócił temat stwierdzania zgonu. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że projekt ustawy został opracowany kilka miesięcy temu ale nadal czeka na wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Strona samorządowa wskazała, że wobec niesatysfakcjonującej odpowiedzi, sprawa ta będzie każdorazowo podnoszona na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Dalsza część relacji z posiedzenia w Dzienniku Warto Wiedzieć.