Aktualności

25 czerwca 2018

Powiaty w polityce rozwoju – interesująca publikacja ZPP

Związek Powiatów Polskich wydał kolejną interesującą publikację kierowaną do środowiska samorządowego. Wydawnictwo zatytułowano „Powiaty w polityce rozwoju”.

W przypadku obszarów miejskich i wiejskich położonych peryferyjnie wobec metropolii i ośrodków o randze regionalnej nasilenie problemów może w znaczący sposób utrudnić lokalny rozwój, prowadząc do społeczno-gospodarczej degradacji obszaru i jego marginalizacji. Aby sprostać współczesnym wyzwaniom administracja rządowa musi planować i wdrażać bardziej efektywną i skuteczną politykę rozwoju regionalnego. Należy przy tym dostrzegać kluczową rolę samorządu wojewódzkiego, jako animatora i koordynatora polityki rozwoju regionu, oraz rolę samorządów lokalnych, jako partnerów i udziałowców tej polityki na każdym jej etapie – czytamy we wprowadzeniu.

Z kolei samorząd terytorialny, zarówno regionalny, jak i lokalny, musi być gotów podejmować działania wykraczające poza bieżące wypełnianie podstawowych zadań ustawowych. Władze i administracja samorządowa muszą przeorientować sposób myślenia i działania na bardziej strategiczny i otwarty na podejmowanie inicjatyw o charakterze niestandardowym, gdzie współpraca z przedstawicielami różnych lokalnych środowisk, jak i sąsiednimi samorządami, jest dostrzegana jako warunek podstawowy – kontynuuje autor.

Przygotowana przez Związek Powiatów Polskich publikacja ma z jednej strony pokazać wyzwania, jakie stoją obecnie przed samorządem lokalnym oraz przedstawić wybrane dobre praktyki powiatów, które zainicjowały niestandardowe działania rozwojowe, odpowiadające tym wyzwaniom. Z drugiej strony starano się przekazać aktualne informacje dotyczące planowanej przez administrację rządową polityki regionalnej oraz roli jaką w jej realizacji może odegrać samorząd powiatowy, dzięki swojemu doświadczeniu.

Publikacja kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, ale dostępna jest tylko dla członków Związku Powiatów Polskich.

Autorem wydawnictwa jest Jarosław Komża – ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich.


Załączniki